English Norwegian (Bokmål) 

Eierstyring

6. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Solvang legger vekt på å ha god eierstyring. Det er et godt forhold mellom eiere, styre og ledelse og det er et ønske og et uttalt mål fra alle tre parter om at alle vesentlige krav som koden for Eierstyring og Selskapsledelse setter, skal etterleves.
 
6.1 Generelt
Solvang skal forestå en drift som er forretningsmessig sunn og til fordel for eiere, ansatte, kunder og leverandører. Driften skal skje etter klare etiske retnings­linjer og med fokus på vår drifts innvirkning på miljø og samfunnet for øvrig.
 
6.2 Virksomhet
Virksomheten er beskrevet i selskapets vedtekter til å være skipsfart, rederivirksomhet og eiendomsvirksomhet. I dag er virksomheten fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart.
 
6.3 Selskapskapital og utbytte
Shipping er en syklisk næring som krever at selskapet er tilstrekkelig kapitalisert både med hensyn til egenkapital og likviditet. Dette reflekteres i selskapets balansestruktur. Selskapet tilstreber å ha en jevn og forutsigbar utbyttepolitikk. Dette innebærer at utbyttet skal reflektere årets resultat, men det er også delt ut utbytte i år med mindre gode resultater.  Aksjeutbyttet de senere år er en avveining mellom disse to hensyn. For 2012 foreslås det et utbytte på NOK 0,50 pr aksje.
6.4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Selskapet har kun en aksjeklasse med lik stemmerett for alle aksjer. Transaksjoner med nærstående foregår etter de retnings­linjer som koden setter. Konsernets hovedmeglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringer med andre selskaper innen Steensland gruppen. Alle transaksjoner skjer på markedsmessige vilkår. Styret har fått tildelt en fullmakt fra generalforsamlingen om utvidelse av aksjekapitalen med inntil 4 mill aksjer. Fullmakten gjelder for 18 måneder og er så langt ikke anvendt.

Styret har også de seneste år hatt fullmakt til kjøp av egne aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Pr. i dag eier selskapet 319 978 egne aksjer, 1,3 % av aksjekapitalen.

6.5 Fri omsettelighet
Det er fri omsetning av aksjen og det kreves ikke styregodkjenning av aksjeerverv.