English Norwegian (Bokmål) 

Eierstyring 2

6.6 Generalforsamling
Generalforsamling innkalles og avholdes i henhold til selskapets vedtekter. Revisor og styreleder møter på generalforsamling. Det gis gode tidsrammer for gjennomføring av generalforsamling, samt for diskusjon.

6.7 Valgkomité
Mer enn 65 % av aksjekapitalen er representert av selskapets styremedlemmer. Det anses derfor ikke nødvendig å opprette en egen valgkomité.

6.8 Styre, sammensetning og uavhengighet
Styret har en viktig rolle som bindeledd og kontrollfunksjon mellom aksjonærer og selskapets ledelse. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. General­forsamlingen velger også styrets leder.

Enkelte av styrets medlemmer er aksjonærer i selskapet. Dette er aksjer som er anskaffet til markedspris. Styret avlønnes gjennom et fast styrehonorar.

Styrets sammensetning gjenspeiler eierstrukturen og behovet for en bredt sammensatt kompetanse innen shipping, finans, juss og HMS. Styrets leder, Michael Steensland Brun, var ansatt i selskapet som administrerende direktør før tiltredelse som styrets leder.

 
6.9 Styrets arbeid
Styrets arbeid og møteplan fastlegges en gang i året for den neste 12 måneders perioden.  Møtene innholder regelmessig rapportering og diskusjon på alle vesentlige områder inkludert sikkerhet, kvalitet, teknisk drift og økonomi. Minst en gang pr. år deltar selskapets revisor i styremøtet der det bl.a. gis tilbakemelding på selskapets intern kontroll.
 
6.10 Risikostyring og Intern kontroll
Viktige elementer i selskapets risikostyring og intern kontroll, er en åpen og systematisk dialog mellom styret og administrasjonen. En detaljert gjennom­gang av selskapets finansielle og operasjonelle posisjon blir gjort av styret før fremlegging av alle kvartalsrapporter.
 
Det er generelt sett en god dialog mellom styret og administrasjon. Ingen endringer i forretningsplan eller betydelige investeringer blir gjennomført uten en forutgående diskusjon og godkjenning i styret.
 
6.11 Godtgjørelse til styret
Prinsippene for avlønning av styret og ledelse har ligget fast i lang tid. Ingen av styrets medlemmer har tilleggsoppgaver for selskapet. Styret er ikke tildelt opsjoner i selskapet.