English Norwegian (Bokmål) 

Eierstyring 3

6.12 Godtgjørelse til ledende ansatte
Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet opsjoner eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er redegjort for godtgjørelse til styret og ledende ansatte i note 9 i årsregn­skapet for konsernet og note 8 i årsregn­skapet for Solvang ASA.
Selskapet har i flere år hatt et program for salg av aksjer til ansatte, sist gjennomført ved årsskifte til 2013. Hver ansatt har kunnet kjøpe aksjer til en verdi inntil NOK 30.000 med 20 % rabatt fra markedsverdi.
 
6.13 Informasjon og Kommunikasjon
Selskapet legger stor vekt på at alle aksjonærer og markedet generelt mottar korrekt og utfyllende informasjon samtidig og til riktig tid. Rapportene blir offentliggjort og utsendt relativt kort tid etter kvartals- og års slutt. Selskapet vil kun offentliggjøre årsrapporten og kvartals­rapporter via internett.
 
6.14 Selskapsovertagelse
Som nevnt under pkt. 6.5 er det fri omsettelighet av selskapets aksjer. Ved et eventuelt bud på selskapet, vil styret tilstrebe at alle selskapets aksjonærer får korrekt og tidsriktig informasjon samt tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet. Hvis situasjonen tilsier det, vil styret søke en uavhengig verdivurdering for å evaluere verdien i et fremlagt tilbud.
 
6.15 Revisor
Revisor legger årlig frem plan for gjennom­føring av revisjonsarbeidet og rapporterer resultatet av gjennomført revisjon. Styret innkaller revisor til styremøter der vesentlige regnskapsmessige forhold skal behandles. Normalt skjer dette 1-2 ganger pr. år. Informasjon om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og annet arbeid blir presentert i selskapets årsrapport samt fremlagt for godkjenning på generalforsamling.
 
Det avholdes ett møte per år mellom revisor og styret uten at administrasjonen er til stede.