English Norwegian (Bokmål) 

Fremtidsutsikter

7. FREMTIDSUTSIKTER
 
2012 var nok et godt år for Etylenflåten, hvor det sterke markedet fra 2011 forstsatte gjennom 2012. Det er noe mer usikkerhet i 2013 og 2014, da spesielt knyttet til forventet flåtevekst og manglede nye volumer fra eksisterende aktører.
 
For de fullkjølte skipene var markedet markant bedre i 2012 enn de foregående 4 årene, da spesielt for LGC segmentet. Det forventes en videre positiv utvikling og stabilisering på dette nivået for 2013. For VLGC segmentet er det en del usikkerhet på kort sikt knyttet til flåtevekst uten vesentlig økning i eksport volum, men på lengre sikt er det flere positive trekk i dette markedet. Inntjening totalt sett for 2013 er forventet å være relativt lik som i 2012.
 
8. DISPONERING AV MORSELSKAPETS RESULTAT
 
Solvang ASA fikk et resultat på KNOK 47,6
 
Styret foreslår følgende disponering:      KNOK              
Foreslått utbytte:                                     KNOK  12 166
Overført til fond for vurderingsforskjeller:KNOK  -574
Overført fra annen egenkapital:              KNOK   -11 640
 
Morselskapets bokførte egenkapital utgjorde ved årets utgang KNOK 567 015 (KNOK 579 181).