English Norwegian (Bokmål) 

Organisasjon, HMS

5 ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
 
5.1 Organisasjon
Både på sjø og land er selskapets hovedfokus å skape kontinuitet på personellsiden. Gjennom medarbeider­undersøkelser og andre tiltak prøver selskapet å legge til rette for interessante og attraktive arbeidsplasser som tiltrekker seg dyktige medarbeidere. Dette føler vi at vi har lyktes med og har god stabilitet og kvalitet i arbeidsstyrken.
 
Av selskapets kontoransatte er 41% kvinner og 59% menn. Kvinner og menn har like muligheter for å kvalifisere seg for alle typer oppgaver og stillinger, og avansemulighetene er de samme. Arbeidsforholdene vurderes som gode. Lønn reflekterer den enkeltes kvalifikasjoner, uavhengig av kjønn.
 
Solvang er et internasjonalt konsern med ansatte fra en rekke land og kulturer i tillegg til Norge. Denne ansettelses-politikken er viktig for den fremtidige utviklingen i selskapet. Selskapet ønsker å tiltrekke seg dyktige ansatte uavhengig av religion, kjønn, rase og legning.
 
Selskapet driver forsknings- og utviklingsarbeid for å optimalisere skipenes drift og redusere utslipp.
5.2 Helse
Konsernet har 39 ansatte på land og ca 400 seilende personell. Arbeidsforholdene både på land og på skipene vurderes som godt. På skipene var sykefraværet 0,51 %.  Konsernet hadde en skade som medførte et kort sykefravær i 2012. Dette er gode resultat som skyldes bevisst fokus på dette området i hele konsernet.
 
Sykefraværet blant de landansatte i 2011 var 5,73 %. Av dette utgjorde to langtidssykemeldinger 3,4 %, fravær ved egenmeldinger var på 0,84%. Det var ingen hendelser som medførte personskade på kontoret i 2012.
5.3 Styret
Av styrets medlemmer er 2 kvinner og 3 menn. Det er et godt og positivt samarbeidsklima mellom administrasjon og styre. 
 
5.4 Lønnspolitikk
Gjennom et totalt tilbud av arbeidsoppgaver, lønn og andre ytelser, ønsker Solvang å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg dyktige fagfolk innen alle disipliner.
 
Alle ansatte i Solvang, inkludert admini­strerende direktør, er ansatt på fast lønn uten faste bonus- eller opsjons­elementer. Lønn justeres en gang pr. år. Likeledes vurderes administrerende direktørs lønn av styret en gang pr. år. Selskapet har en pensjonsordning som dekker ca. 66 % av lønn med full opp­tjening basert på 30 års tjeneste og 67 års pensjonsalder for ansatte som startet i selskapet før 31.12.2010. Personer som er ansatt etter dette tidspunkt blir tilbudt innskudds­pensjon. Videre har selskapet et normalt forsikringstilbud for uførhet, ulykke og død.
 
Styret avlønnes med et fast styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen hvert år. Styrets medlemmer har ikke bonus- eller opsjonsavtaler med selskapet.