English Norwegian (Bokmål) 

Organisasjon, HMS 2

5.5 Ytre miljø
Sjøverts transport av LPG og petrokjemiske gasser medfører liten fare for utslipp eller lekkasje til vann. Laste- og losseoperasjoner foregår i lukkede systemer, og strenge krav til kvalitet og sikkerhet reduserer risikoen for utslipp til et minimum.
 
All transport på sjø medfører utslipp til luft fra forbrenning av olje på skipenes hoved- og hjelpemaskiner. Vår politikk innenfor dette området er derfor å redusere slike utslipp så langt det er praktisk mulig. Konsernet fokuserer i første omgang på reduksjon i forbruk av bunkers og smøremidler og har gjennom aktive tiltak klart å videreføre den positive utvikling oppnådd de siste år. Dagens skip bruker opp til 40% mindre drivstoff enn skip av samme størrelse for 20 år siden.
 
Målinger foregår regelmessig ved hjelp av en rekke systemer. Drivstofforbruk målt mot utseilt distanse er et av de viktigste nøkkeltallene. Når det er mulig optimaliserer vi fart, det vil si den fart som gir lavest utslipp og forbruk, gitt kontrakts­forpliktelsene vi har mot våre kunder. Dette systematiske arbeidet har på kort tid gitt oss gode resultater. Vår moderne flåte er også vesentlig mer miljøvennlig enn eldre skip.
 
Selskapet ble i 2010 sertifisert og godkjent i henholdt til miljøstandarden ISO 14001, og vil fortsette arbeidet med å etterleve standarden i fremtiden.
5.6 Sikkerhet
Rederiet har strenge krav til kvalitet og sikkerhet både om bord i skipene og for organisasjonen på land. Dette avspeiler seg blant annet i gode tall for skader (Loss Time Incident) fra 2008 – 2011, med kun en skade for 2012. I tillegg reflekteres dette i god forsikringsstatistikk. For å sikre denne positive utviklingen, bruker selskapet betydelige resurser på kontinuerlige programmer for kvalitets- og sikkerhets­forbedring om bord og på land. En del av dette arbeidet er at vi gjennomfører regelmessige og systematiske inspeksjoner av skipene. Det samme gjør flere av våre kunder som bl.a. inkluderer flere store oljeselskap. Totalt i 2012 var det 212 inspeksjoner på våre 16 skip. 108 ble utført av Solvang, mens våre kunder, havnestater og klasseselskaper gjennomførte i alt 104 inspeksjoner.
 
I farvann der situasjonen tilsier det anvender selskapet ”Best Management Practice”