English Norwegian (Bokmål) 

Resultat

4 RESULTAT
(tall i parentes gjelder 2011)
 
For 2012 er IGC konsolidert i Konsernets resultat og balanse, da selskapet for 2012 er et 100% eid datterselskap, mot å være et 50% j/v frem til midten av 2011. Disponentgodtgjørelse øker fra NOK 24,7 mill til NOK 64,8 mill, på omlegging av belastningsmetode til skipsselskapene. Fra 2012 belastes et fast honorar for både disponent rollen og for teknisk støtte. Før 2012 ble kostnadene til teknisk avdeling belastet direkte til skipsselskapene.

Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 55,5 mill (NOK -22,5 mill). Resultat pr. aksje var NOK 2,28 (NOK -0,93). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 0,05 mill (NOK -22,1 mill).
 
4.1 Finansielle poster
Konsernet hadde et finansresultat på  NOK 4,4 mill (NOK -24,2 mill). For morselskapet ble det et tap på NOK -8,9 mill (NOK -10,3 mill). Konsernets verdipapir­portefølje viste et resultat på NOK 5,5 mill (NOK -28 mill).
 
4.2 Likviditet og soliditet
Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter, børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis på i alt NOK 136 mill (NOK 121 mill). Av dette utgjorde verdipapirporteføljen bokført til markedsverdi NOK 74,2 mill (NOK 77,4 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 41,6 mill (NOK 57,5 mill), hvorav verdipapirporteføljen utgjorde NOK 30,7 mill (NOK 35,6 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 172,7 mill (NOK 134,3 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 56,7 mill (NOK 16,4 mill).
Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 19,8 mill (NOK 51,4 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 47,8 mill (NOK 155,2 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 23,9 mill (NOK 165,1 mill). Morselskapets langsiktige gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 75,5 mill (NOK 56,7 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 56,3 mill og NOK 690,1 mill.
 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK 21,3 mill, mot driftsresultat på NOK 59,7 mill. Forskjellen kommer hovedsaklig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, delvis utlignet av endring i arbeidskapital. Hvor endring i arbeidskapital kommer fra lavere kundefordringer fra en høyere andel skip på TC med forskuddsbetaling.
 
Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 533 mill (NOK 498,7 mill). Fri egenkapital i morselskapet ved årskifte utgjorde NOK 445,3 mill.

4.3 Skatt
Konsernet har valgt å ikke tre inn i rederibeskatningsordningen for 2012, men styret vurderer inntreden og det anses sansynlig med inntreden i 2013.
 
Alle selskapets nåværende skipsandeler er eid under normal beskatning.