English Norwegian (Bokmål) 

Resultat 2

4.4 Finansiell risiko
Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.
 
Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko.
 
Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel.
 
Konsernets portefølje av verdipapirer var ved årsskiftet bokført til NOK 74,2 mill mot kostpris på NOK 94,6 mill. Forvaltningen av porteføljen forestås internt. Det er lagt en relativt konservativ strategi til grunn for investeringsaktiviteten. Positivt løft i verdipapirmarkedene i 2012 ga en positiv verdijustering for porteføljen.
Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Utviklingen i verdensøkonomien skaper usikkerhet for markedsutsiktene.
 
Konsernet har syv skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen NH3. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende.

4.5 Generelt
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet i året og selskapets stilling ved årsskiftet.
 
Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.
 
Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden.