English Norwegian (Bokmål) 

Balanse

A B C D
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 19 123 264 123 264
Egne aksjer 20 -1 600 -1 600
Sum innskutt egenkapital   121 664 121 664
Opptjent egenkapital      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Annen egenkapital ikke resultatført   -51 951 -30 804
Opptjent egenkapital   463 312 407 843
Minoritetsinteresser   0 0
Sum opptjent egenkapital   411 362 377 039
       
Sum egenkapital 19 533 026 498 704
       
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 11 10 156 4 189
Deferred tax   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Opptjente resultater sammseilingsdeltakere 18 9 658 0
Sum avsetning for forpliktelser   19 813 4 189
Langsiktig gjeld      
    0 0
    0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Øvrig langsiktig gjeld 11, 17 0 47 255
Sum langsiktig gjeld   0 47 255
Kortsiktig gjeld      
    0 0
    0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 18 564 0
  0 0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap 0 0 0
Betalbar skatt 9 0 104
Skyldige offentlige avgifter   6 145 5 206
Utbytte 0 0 0
  0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12 50 043 11 084
Sum kortsiktig gjeld   56 752 16 394
       
Sum gjeld   76 566 67 838
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   609 592 566 541
    1 0
       
Stavanger, 29. april 2012
solvangsignaturer2013