English Norwegian (Bokmål) 

Balanse

A B C D
Beløp i hele tusen NOK Note 2012 2011
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Utsatt skattefordel 9 3 371 1 959
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler   3 371 1 959
Varige driftsmidler      
Maskiner og anlegg   0 0
Skip   0 0
Kontormaskiner, inventar etc. 15 1 831 1 148
Sum varige driftsmidler   1 831 1 148
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap   0 0
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3, 4, 5 431 185 426 729
    0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 6 478 140 2 389
    0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre aksjer   20 20
Sum finansielle anleggsmidler   431 683 429 138
       
Sum anleggsmidler   436 886 432 244
Omløpsmidler      
    0 0
       
Fordringer      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Andre fordringer 12, 17 36 348 13 314
Sum fordringer   36 348 13 314
Investeringer      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte verdipapirer 7, 8, 16 74 234 77 357
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0 0
Sum investeringer   74 234 77 357
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 62 124 43 626
       
Sum omløpsmidler   172 706 134 297
SUM EIENDELER   609 592 566 541