English Norwegian (Bokmål) 

Kontantstrøm

A B C D
Beløp i hele tusen NOK Note 2012 2011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter      
Resultat før skattekostnad   64 121 14 179
Periodens betalte skatt   -1 189 -1 862
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   0 0
Ordinære avskrivninger 15 571 523
Nedskrivning av anleggsmidler   0 0
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling   1 278 -4 394
Nedskrivning datterselskap   0 0
Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3, 4, 5 -57 593 -40 099
Resultatandel tilknyttet selskap 6 -573 1
  0 0 0
Endring i arbeidskapital   10 089 16 902
Opptjente resultater sammseilingsdeltakere 18 9 658 0
Finansinntekter 7 -12 284 -10 303
Finanskostnader 8 7 274 36 482
Effekt av valutakursendringer   0  
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   21 352 11 429
       
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter      
Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler   -371 291
Utbetalinger knyttet til verdipapirer   10 999 15 198
Innbetalinger knyttet til verdipapirer   -5 457  
Mottatt utbytte på verdipapirer 7 3 049 4 671
Investering tilknyttet selskap 6 497 -817
Innbetalinger fra skipsselskaper 5 53 124 16 817
Innbetalinger ved salg av andeler 0 0 0
Utbetalinger til skipsselskaper 5 -30 736 -4 227
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   31 105 31 932
       
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter      
Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.)   -47 255 0
Netto endring kassekreditt   564 -9 852
Kjøp/salg av egne aksjer 19 0 823 750
Inn-/utbetalinger av egenkapital   0 0
Utbetalinger av utbytte   0 0
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag   0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -46 691 -9 852
       
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter   -420 1 799
       
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   5 346 36 132
       
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01   43 626 7 494
Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC   13 152 0
       
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12   62 124 43 626