English Norwegian (Bokmål) 

Balanse

A B C D
  Note 12/31/2012 12/31/2011
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Utsatt skattefordel 6 2 659 845 0
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler   2 659 845 0
Varige driftsmidler      
Maskiner og anlegg   0 0
Skip   0 0
Kontormaskiner, inventar etc 13 1 203 919 1 147 900
Sum varige driftsmidler   1 203 919 1 147 900
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 7, 16 611 451 204 629 740 980
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 2 889 754 14 531 892
      0
Investeringer i tilknyttet selskap 3 478 140 402 462
    0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre fordringer   0 0
Sum finansielle anleggsmidler   614 819 098 644 675 334
       
Sum anleggsmidler   618 682 862 645 823 234
    0 0
       
Fordringer      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 10, 15 1 231 168 89 986 516
    0 0
Andre fordringer 10, 15 4 946 976 7 650 960
Sum fordringer   6 178 144 97 637 476
Investeringer      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte aksjer 14 30 662 369 35 626 722
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0  
Sum investeringer   30 662 369 35 626 722
Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 10 983 174 21 895 950
       
    47 823 687 155 160 148
SUM EIENDELER   666 506 549 800 983 382