English Norwegian (Bokmål) 

Balanse

A B C D
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 18 123 264 185 123 264 185
Egne aksjer 19 -1 599 890 -1 599 890
Sum innskutt egenkapital   121 664 295 121 664 295
Opptjent egenkapital      
Fond for vurderingsforskjeller   84 398 658 053
Annen egenkapital   445 265 827 456 858 809
Fond i konsernet   0 0
Minoritetsinteresser   0  
Sum opptjent egenkapital   445 350 225 457 516 862
       
Sum egenkapital 18 567 014 520 579 181 157
       
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 9 3 988 155 4 188 697
Utsatt skatt 6 0 5 210 000
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Sum avsetning for forpliktelser   3 988 155 9 398 697
       
Langsiktig gjeld      
    0 0
  10 71 557 006 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
  10, 16 0 47 255 327
Sum langsiktig gjeld   71 557 006 47 255 327
Kortsiktig gjeld      
       
       
Gjeld til kredittinstitusjoner 16 564 024 0
    3 747 898 1 370 404
Kortsiktig gjeld konsernselskap 10 0 157 975 273
Betalbar skatt 6 0 0
Skyldige offentlige avgifter   4 341 927 3 133 857
Utbytte   12 166 430 0
       
Annen kortsiktig gjeld 10 3 126 592 2 668 667
Sum kortsiktig gjeld   23 946 871 165 148 201
       
Sum gjeld   99 492 032 221 802 225
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   666 506 549 800 983 382
    0  
       
Stavanger, 29. april 2013
solvangsignaturer2013