English Norwegian (Bokmål) 

Kontantstrøm

A B C D
    2012 2011
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER    
  Resultat før skattekostnad -7 822 268 -11 560 319
  Taxes paid 0 0
  Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 -50 000
  Ordinære avskrivninger  366 799 523 010
  Avkastning på verdipapirer -2 995 749 13 456 623
  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling -200 542 -4 394 084
  Write-down subsidiaries 0 0
  Resultat andre tilknyttede selskaper -572 713 1 249
  Resultatandel skipsselskaper 748 046 -139 151
  Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 2 377 494 1 370 404
  Endring i andre tidsavgrensningsposter 4 322 194 26 652 703
  Financial income 0 0
  Financial expenses 0 0
  Effect of changes in exchange rates 0 0
  Nedskriving av aksjer i datterselskap 11 076 530 0
  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 299 791 25 860 435
       
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER    
  Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler -422 818 314 714
  Ut-/Innbetalinger knyttet til verdipapirer 6 271 319 1 916 365
  Mottatt utbytte på verdipapirer 1 688 783 2 078 365
  Investering tilknyttet selskap 497 035 -850 761
  Innbetalinger fra skipsselskaper 21 745 138 0
  Proceeds from sale of investments in shares and joint ventures 0 0
  Utbetalinger til skipsselskaper -3 637 800 -1 106 245
  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 26 141 657 2 352 438
       
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER    
  Endring kassekreditt 564 024 -9 852 015
  Utbetalinger annen langsiktig gjeld -47 255 327 0
  Kjøp / salg av egne aksjer 0 823 750
  Endring mellomværende konsernselskaper 2 337 081 0
  Dividends paid 0 0
  Issue / repurchase of partnership capital 0 0
  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -44 354 222 -9 028 265
       
  Effects of changes in exchange rates on cash and cash equivalents 0 0
       
  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -10 912 774 19 184 608
       
  Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 21 895 950 2 711 342
       
  Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 10 983 174 21 895 950