English Norwegian (Bokmål) 

Balance Sheet

A B C D
Amounts in NOK 1 000 Note 2012 2011
ASSETS      
Fixed Assets      
Intangible fixed assets      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Deferred tax asset 9 3 371 1 959
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Total intangible fixed assets   3 371 1 959
Tangible fixed assets      
Maskiner og anlegg   0 0
Skip   0 0
Office equipment, furniture etc 15 1 831 1 148
Total tangible fixed assets   1 831 1 148
Financial fixed assets      
Investeringer i datterselskap   0 0
Investments ship owning companies equity method 3, 4, 5 431 185 426 729
    0 0
Investments in affiliated companies 6 478 140 2 389
    0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Other shares   20 20
Total financial fixed assets   431 683 429 138
       
Total fixed assets   436 886 432 244
Current Assets      
    0 0
       
Receivables      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Other short term receivables 12, 17 36 348 13 314
Total receivables   36 348 13 314
Investments      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Listed investments 7, 8, 16 74 234 77 357
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0 0
Total investments   74 234 77 357
Cash and bank deposits 13 62 124 43 626
       
Total current assets   172 706 134 297
TOTAL ASSETS   609 592 566 541